Col·locació professional de gespa
en tot tipus de superfícies

Demani el servei complet
«Gespa + col·locació» i obtindrà avantatges addicionals:

La compra i el transport
del material al seu domicili

Preparació de la superfície
per a la col·locació de la gespa

La col·locació

Ajuda per triar
el tipus de gespa
Per què és important?

Escollir el millor fabricant
segons qualitat/preu

Càlcul del metratge necessari

Garanties dels treballs realitzats

Preu del paquet* des de 23€ per m2

Descomptes a partir de 500 m2

*El preu és orientatiu i depèn de les condicions de col·locació en concret, del fabricant escollit i del volum de treballs

Per què la gespa artificial?
La gespa artificial és un substitut perfecte per a la gespa natural.
Avui dia és una part imprescindible del disseny paisatgístic.
Aquest recobriment s'utilitza en cases, botigues i restaurants, així com en els parcs infantils i en els camps d'esport.
La popularitat de la gespa artificial és deguda a les seves excel·lents característiques d'explotació, el seu aspecte espectacular i altres avantatges, com l'estalvi en aigua i manteniment.

gespa NATURAL

gespa ARTIFICIAL


La cura

La plantació natural exigeix una cura exhaustiu a temps. De manera regular cal regar-lo, tallar-lo, abonar, airejar, escarificarlo i sembrar. Aquests tractaments necessiten la maquinària i eines especials. La despesa de temps i dels diners per als tractaments necessaris és important.

La gespa artificial no necessita aquests tractaments i cures complicats.


Durada

Cal resembrar la gespa de tant en tant, airejar o escarificar. Les plantes es podreixen, s'assequen i pateixen els atacs de cucs o fongs.

La gespa artificial pot durar com a mitjana uns 15 anys. Aquesta gespa no s'espatlla sota cap dels factors naturals.


Resistent al desgast

Perquè la gespa natural tingui un aspecte espectacular, no s'ha de ni trepitjar, ni caminar, ni jugar sobre ell. En cas contrari es deteriora, pateix desgast i apareixen calvícies.

La gespa artificial aguanta bé el pas de temps i no té desavantatges similars, està fet per aguantar tot tipus d'agressions i el pas del temps.


Bona presència

Origen natural i l'aspecte espectacular.

Les tecnologies modernes de fabricació i col·locació asseguren un aspecte natural d'un recobriment artificial, de tal manera que és gairebé impossible distingir-ho de l'herba natural.


Col·locació immediata

La sembra de l'herba preveu una preparació que porta el seu temps i el temps d'espera del resultat.

La gespa artificial es pot col·locar de forma ràpida, canviant el paisatge segons els gustos.

Si ha decidit optar per la gespa artificial, li oferim el paquet «Herba + col·locació».

Les opcions
de la gespa artificial

Ara mateix hi ha molts fabricants de recobriments polimèrics. Encara que aparentment la gespa de diferents fabricants es distingeix poc, la seva estructura pot variar. El tipus del recobriment depèn del lloc i la forma d'aplicació.

Decoratiu

és el més semblant a la gespa natural. És gairebé impossible distingir l'herba artificial de la natural, és igual de suau i elàstica. Però es recomana col·locar-la només com a decoració. L'herba d'aquesta gespa és molt delicada i amb el temps perd l'elasticitat, s'aixafa i s'arrenca.

Deportiu

es fabrica de fils de plàstic molt suaus entre els quals es tira la sorra de quars. Serveix per a les zones de descans, parcs infantils i zones esportives. L'herba artificial empara les caigudes. Es recomana per a l'explotació de tipus mitjà.

Resistent

és el més semblant a la gespa natural. És gairebé impossible distingir l'herba artificial de la natural, és igual de suau i elàstica. Però es recomana col·locar-la només com a decoració. L'herba d'aquesta gespa és molt delicada i amb el temps perd l'elasticitat, s'aixafa i s'arrenca.

Segons el color

La gespa verda serveix per decorar el terreny.

per a les zones d'esport es fabrica el recobriment de color blanc, groc, blau, vermell, marró. No caldrà fer marcat.

Segons l'àrea d'aplicació

Aquests recobriments es destaquen per la seva capacitat d'absorbir humitat.

Els tipus que serveixen per posar-los a l'aire lliure, tenen bon drenatge i no retenen aigua a la superfície.

La preparació de la superfície per col·locar la gespa

Un cop triada la gespa segons els gustos i les necessitats, es pot pensar en el lloc per col·locar-lo, calcular bé el metratge i els materials per preparar la base per a la col·locació de la gespa.

La base per col·locar la gespa ha de ser plana, neta i compacta.

Només si la superfície està ben preparada, es podrà col·locar bé la gespa artificial, sense petits desplaçaments i sense juntes visibles. Per fer-ho és necessari dur a terme les següents passes:

treure les males herbes,

aplanar la superfície – omplir les fondalades i treure els monticles,

piconar el terreny amb l'apisonament especial o amb la màquina de compactació pneumàtica,

comprovar que la superfície sigui plana - es permet una inclinació de 3-6 mm per cada metre lineal,

fer bon drenatge per al desguàs.

Es recomana seguir les recomanacions dels fabricants de la gespa, com les condicions de la preparació de la superfície poden variar. Per fer el drenatge per al desguàs, sota de la gespa es posa sauló o grava en diferents capes, també cal trobar possibles assentaments del terreny i corregir-los.

Passos per a la col·locació de la gespa